Træ bliver man aldrig træt af

Træ kan spille en langt større rolle i fremtidens byggeri. Den 7. november mødes en lang række aktører i byggebranchen for at diskutere og udvikle mulighederne for at fremme fleretagers træbyggeri. Arrangementet foregår i Dome of Visions på havnen i Aarhus.

Når stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy, møder op til trækonferencen 7. november 2018 i Dome of Visions har han nærmest sine træambitioner uden på tøjet.

–Selvfølgelig kan vi bygge meget mere i træ i Danmark. Både Norge og Sverige kan godt finde ud af det. Hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det, lyder det fra stadsarkitekten.

Centrale aktører fra byggebranchen i bredeste forstand bruger 7. november på at debattere træbyggeri som fremtidens bud på mere bæredygtigt byggeri. Konferencen er arrangeret af Aarhus Kommune, NCC og InnoByg og henvender sig til fagfolk fra byggebranchen. Små pluk fra programmet viser konferencens spændvidde: udbudsprocesser, højhuse i træ, bygningsreglementet, klimamålene og et særligt træpanel drøfter konkret, hvad der skal til for at fremme træbyggeri i flere etager i Aarhus. Konferencen er støttet af Circularity City.

Lisbjerg viser vejen

–Den bæredygtige dagsorden i Aarhus ligger faktisk fast, i og med at vi skal være CO2-neutrale i 2030, og det kommunale byggeri tager meget godt højde for den ambition, ikke mindst hvad angår effektiv udnyttelse af energien. Men træbyggeri kunne spille en langt større rolle, siger Stephen Willacy.

–Vi kan ikke på forhånd bestemme, at et projekt skal bygges i træ, men det er tydeligt, at tankerne omkring cirkulær økonomi i byggebranchen vinder mere og mere indpas, og politisk fylder det også ganske meget. Som jeg ser det, mangler der i dag konkrete retningslinjer for, hvordan man implementerer cirkulær økonomi i dagens byggeri. Og så skal vi ha´ de private bygherrer langt mere med, konstaterer stadsarkitekten og nævner i den forbindelse træbyggeriet i Lisbjerg som et eksempel på, at meget kan lade sig gøre.

Forsøgsprojekter

–Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Aarhus Kommune og AL2bolig udskrev en konkurrence om at tegne og opføre fremtidens bæredygtige, almene boliger, og i 2014 vandt tegnestuen Vandkunsten konkurrencen med deres bud på et moderne dansk træhus i flere etager, og det rådgivende ingeniørfirma MOE er sammen med Hustømrerne de udførende kræfter. Jeg synes i det hele taget, at boligforeningerne går forrest, ikke mindst når det gælder forsøgsprojekter, og netop eksemplets magt betyder meget, hvis man skal overbevise andre om, at de kunne gå samme vej. Projektet er med til at løfte niveauet og kan inspirere andre til at gøre det samme, vurderer Stephen Willacy.

Han er overbevist om, at træ som byggemateriale vinder meget mere indpas.

–Når man taler om markedsmekanismer, så er markedet for produktionen af beton meget ophedet, og der forekommer ventetid på elementer. Developere og entreprenører skal måske tænke i andre baner tidligere i processen. Måske kunne man i det lys benytte konstruktionsmetoder, som man tidligere ikke gjorde så meget ud af, siger Stephen Willacy.

Træ på vej?

Træ som materiale fylder mere og mere i byggebranchens overvejelser om valg af materialer, og trækonferencens venue, Dome of Visions, er nærmest båret af træ. Domens arkitekt, Kristoffer Tejlgaard, plæderer således i et utal af sammenhænge for at bruge mere træ i byggeriet, og i entreprenørbranchen breder der sig en hidtil uset interesse for træ som byggemateriale.

–Træ er et materiale, som branchen skal kunne håndtere på lige fod med andre materialer. Hvert materiale har sine fordele og begrænsninger, som må vurderes i hvert enkelt tilfælde og med udgangspunkt i det konkrete projekts forudsætninger, siger Jens Thamdrup, sektionschef i NCC.

–I den sammenhæng tæller fx materialernes fysiske egenskaber, deres indflydelse på arbejdsmiljøet, deres generelle miljøbelastning, påvirkning af byggerytme og tidsplan og så selvfølgelig indkøbsprisen på materialet. Viden og erfaring med at bruge materialerne betyder også meget, og i lovgivningen er der specifikke krav til materialerne. Ethvert projekt bør derfor søge at optimere valget af løsninger ud fra alle disse parametre, siger han.

Lovende fremtid

Jens Thamdrup mærker også den voksende opmærksomhed omkring træbyggeri og afviser ikke, at træ går en lovende fremtid i møde.

–Træ kan være en fordel i visse projekter. Det kræver blot, at kravene til byggeriet er forenelige med trækonstruktioners egenskaber, og vi hilser det også velkomment med et alternativ til beton, som i det nuværende marked har udviklet sig til en flaskehals. Vi bidrager i det hele taget gerne til en mere bæredygtig kurs, og i den sammenhæng er en fornybar ressource som træ et særdeles godt tiltag, vurderer Jens Thamdrup.

Han mener, at der i byggebranchen mangler tilstrækkelig med konkret viden om træ som byggemateriale.

–Faktisk ser vi uheldige projekter, hvor fx de fugtmæssige forhold omkring materialerne i byggefasen ikke er løst tilstrækkeligt. Derfor skal ansvar og risiko ved at introducere en ny teknik deles mellem byggeriets parter, og

tilsvarende er de lovgivningsmæssige forhold inden for bl.a. brandområdet ikke særligt imødekommende overfor træ. Disse forhold skal løses på brancheniveau og ikke overlades til enkelte projekter.

Potentialet

–Da trækonstruktioner samles med skruer og bolte, er der potentiale for at bygge væsentligt hurtigere end eksempelvis med beton. Og ved at bruge mere træ, undgår man betonens lange tørretid. Herved reduceres byggetiden, hvilket normalt er til fordel for entreprenørerne.

Trækonstruktioner medfører betydeligt mindre arbejdsmiljømæssig belastning. Både fordi bearbejdning kan ske med lettere værktøj, og støjbelastningen ligeledes påvirker andre håndværkere mindre. Lettere bygningsdele betyder også en mindre ergonomisk belastning, siger Jens Thamdrup.

–Af ulemper kan nævnes, at træ i modsætning til f.eks. beton er mere følsomt for fugtpåvirkning i byggefasen, hvilket betyder, at byggeprocessen skal tilrettelægges anderledes, tilføjer han.

Efterlyses: pionerprojekter

InnoBYG med base på Teknologisk Institut er et innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, og lederen af netværket for højhuse i træ, Peder Fynholm, er enig med Stephen Willacy i, at træ kunne spille en meget større rolle i byggeriet.

–Det gælder eksempelvis træ i bærende konstruktioner i etagebyggeri over fire etager. Ved valg af byggematerialer skal man vælge det, der giver mening for det konkrete byggeri. Det er ikke en konkurrence mellem materialer, men det handler om at bygge klimavenlige og robuste bygninger, siger Peder Fynholm.

Han går ind for at vælge træ, hvis det giver værdi til byggeriet, både ift. performance men også ift. den positive indvirkning på klimaet.

–At anvende træ i byggeriet skal ikke betragtes som et sekundært valg, men være det primære valg, hvis det er den bedste løsning i det konkrete projekt. For at fremme brugen af træ som bærende materiale i fx fleretagers byggerier, er det vigtigt, at der søsættes pionér-projekter, så erfaringsgrundlaget kan opbygges. Byggebranchens aktører kan derigennem få bedre kendskab til anvendelsen, således at usikkerhed om håndtering og anvendelse ikke som i dag ofte får negativ indflydelse på økonomien i projekterne. En udfordring er, at der ikke er den store villighed blandt branchens parter til at påtage sig den øgede økonomiske risiko forbundet med pionér-projekter, vurderer Peder Fynholm.

Hvor er Danmark?

Som han ser det, har nationale strategier for bæredygtigt byggeri i landene omkring os været medvirkende årsag til, at andelen af eksempelvis etagebyggeri i træ har været stigende. Men hvor er Danmark?

–Med tanke på byggeriets betragtelige udledning af drivhusgasser er det bemærkelsesværdigt så lidt politisk fokus, der er – specielt i Danmark – på byggematerialers klimaaftryk. Forleden præsenterede regeringen sit klimaudspil ’Sammen om en grønnere fremtid’ med 38 initiativer for en grønnere fremtid, og byggematerialer er ikke nævnt med et ord. Det er bemærkelsesværdigt, fordi der er nogle lavthængende frugter i form af CO2-besparelser på byggematerialer, som politikerne endnu ikke har fået øje på – eller som ikke bliver prioriteret, siger Peder Fynholm.

I vores nabolande Sverige, Norge, Finland men også i andre europæiske lande og Nordamerika har man en helt anden tradition for at anvende træ i byggeriet. I flere af disse lande ser man fx flere og flere etagehuse bygget i træ, og den stigende efterspørgsel ses også i Danmark, men ikke inden for de samme områder, eksempelvis etagebyggeriet, som tilfældet er uden for landets grænser. Der er ifølge Peder Fynholm flere grunde til, at Danmark ikke er med helt fremme, hvad træbyggeri angår.

Begrænset viden

–Den tekniske viden hos de projekterende og udførende her i landet er begrænset, fordi erfaringsniveauet er lavt, og det er jo altid nemmere at anvende kendte løsninger. Uddannelsesniveauet i sektoren har været for nedadgående, og der uddannes stort set ingen ingeniører eller arkitekter med speciale i træ. Heldigvis har den stigende efterspørgsel og opmærksomhed for anvendelse af træ og trækonstruktioner bevirket, at blandt andet ingeniørskoler og erhvervsakademier rundt omkring i landet har bragt emnet på dagsordenen i undervisningen, men det er også vigtigt, at vi får uddannet den eksisterende bygningsforce, som vi har derude i dag. Et område vi fra Teknologisk Institut sammen med nordiske samarbejdspartnere vil forsøge at sætte fokus på, siger Peder Fynholm.

 

Deltagelse i konferencen kræver tilmelding via dette link: www.conferencemanager.dk/GoGreenwithAarhusWoodConference2018/velkommen.html

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: HELLE ARENSBAK OG STINE SKØTT OLESEN