Kroppen i rummet

Interview med Gry Worre Hallberg.

DoV-JonathanGrevsen-GWH-7LR

Læs artiklen som pdf. Download A3 avis – første halvår 2014.

Gry Worre Hallberg spiller en helt essentiel rolle i skabelsen af Dome of Visions mangfoldige og rige program. Gry er husets kunstneriske leder og kultur-kurator og er særligt motiveret af passionen for at skabe æstetiske, kropslige oplevelser.

”Min baggrund ligger i performancekunsten, både teoretisk og metodisk, men det, der samler mine projekter, er et ønske om at demokratisere det, man kunne kalde den ’æstetiske oplevelsesdimension’. Det vil sige, at jeg gerne vil skabe rum, hvor vi alle kan være og være sammen ud fra sanselighedens og poesiens præmisser, som ellers i høj grad er blevet et eksklusivt rum, med det moderne autonome kunstsystem, der i høj grad adskiller kunsten fra hverdagslivet.

DoV-JonathanGrevsen-KongGulerodLR11

Dome of Visions er et eksperiment, hvor vi 1:1 afprøver, hvad der kan udfolde sig i et krydsfelt mellem forskellige tilgange og interesserer, herunder udforsker vi nye måder at være og være sammen på. Det resonerer med min performancekunstneriske baggrund på den måde, at performancekunsten netop også kan være et værdifuldt redskab, når der eksperimenteres. Gennem den kropslige 1:1-tilgang kan vi fx afprøve nye fremtidsbilleder i kød og blod og ikke blot som et tænkt scenarie. Sådan har jeg bl.a. arbejdet med performancekunsten på projektet In100Y (in100y.dk) sammen med House of Futures (houseoffutures.dk), og sådan arbejder jeg også med den på projektet Sisters Academy (sistersacademy.dk), hvor vi gennem performancekunstneriske strategier afprøver, hvordan skolen i et samfund, der har den sanselige dimension i centrum (et tænkt fremtidsbillede se også sensuousosciety.org) ville se ud.

DoV-JonathanGrevsen-MTC-21LR

Domen er en måde at intervenere og ændre et system indefra. Den er en case og en inspiration, der kan ændre folks tankegang, den er en invitation til dialog på tværs. I et hverdagsbillede betyder det, at jeg fx opnår et langt mere fuldt billede af, hvordan en ingeniør arbejder, og det er en stor styrke i projektet. Holdets forskellige DNA er nemlig med til at skabe domens succes, for vi kan ikke stå i hver vores silo og råbe, hvis vi gerne vil eksperimentere med fremtidige scenarier og alternativer. Vi bliver nød til at tale sammen og tage beslutninger på tværs.

DoV-JonathanGrevsen-Kultur-4LR

Min første opgave i sin tid var at gennemtænke, hvordan vi fik skabt en profil for huset, og hvordan vi kunne skabe et indhold. Det nytter jo ikke noget, at vi bygger et stort hus, der står tomt. Det er ikke særlig kulturelt og socialt bæredygtigt. Det væsentligste blev derfor, hvordan vi fik skabt liv i og omkring huset. Det, der definerer det særlige ved domens indhold er, at den er kurateret. Den kommer med en ramme og en rammesætning. Spørgsmålet er altid, hvor meget skal man styre, og hvor meget kontrol skal man frigive. Men jeg tror på rammen. Den skal være meget stærk og have et højt niveau, den skal være gennemtænkt og en inspiration for alle dem, der er herinde. Derfor har brugerne, herunder kunstnerne, mulighed for at eksperimentere med deres indhold, men vi beder dem altid om at forholde sig til rammen og uanset hvem, brugeren  er, spørger vi til deres vision for en bæredygtig fremtid.

DoV-JonathanGrevsen-Kultur-20LR

Som overordnet ramme for Dome of Visions indholdsprofil har vi valgt at arbejde med Domen som et opdateret forsamlingshus.

Dels fordi vi ikke opererer med et egentligt produktionsbudget (om end vi har et driftsbudget), og vi derfor fra starten har været afhængige af, at byens borgere, i den by hvor Domen nu en gang står placeret, tager bygningen til sig, føler medejerskab og har lyst til at producere indhold til den. Dels fordi vi hermed opererer med en aktiverende og co-creativ byudviklingsstrategi, der rent faktisk aktiverer byens borgere, ved generøst at tilbyde et rum, en platform fra hvilken den enkelte har en stemme. Dels fordi vi på den måde lever visionen om samskabelse, mangfoldighed og gennemsigtighed, og at det mest interessante sker i krydsfeltet mellem forskellige tilgange og tænke- og væremåder. Vi taler også om domen som et tredje rum. Dette kan helt konkret forstås som det rum, der udfolder sig mellem klimaskærmen og det indre hus, men vi bruger det også som en analogi over det ’tredje’/usædvanlige møde, der sker mellem de meget forskellige brugere af bygningen. Når vi begynder at være i dialog på tværs af de siloer, vi normalt befinder os i, accelererer beslutnings- og skabelsesprocessen, og dermed forøges  transformationspotentialet. Det tredje rum er også et rum udenfor kategorier. Så den klassisk uddannede musiker kan fx afprøve de mere eksperimenterende sider af sin praksis,  direktion og bestyrelse kan måske tænke ud af boksen ifht. den måde, der tages beslutninger på, og ved det erhvervsfaglige arrangement kan man afprøve nye ’takes’ –  både metodisk og teoretisk – på den pågældende dagsorden.

DoV-JonathanGrevsen-GWH-10LR

Kuratoriske benspænd

Vi arbejder med tre overordnede kuratoriske benspænd, der alle afspejler nogle grundlæggende undersøgelsesobjekter i Dome of Visions. Alle arrangører bedes forholde sig aktivt til disse spor og lade dem afspejle og reflektere på den ene eller anden måde i de afholdte arrangementer. Det er disse overordnede kuratoriske benspænd, der samler og skaber sammenhæng mellem det ellers meget forskelligartede og mangfoldige indhold, hvor de fleste kommer igennem det ikke-fintmaskede kuratoriske net, netop for at leve op til forsamlingshustankegangen og skabe et vibrerende og aktivt liv i bygningen, som uanset baggrund tiltaler byens borgere, fordi det bliver deres rum på trods af baggrund. De tre spor, vi arbejder med som kuratoriske benspænd er:

DoV-JonathanGrevsen-Kultur-47LR

Det bæredygtige. Domen er fra begyndelsen tænkt som et grønt projekt og en bæredygtig konstruktion. Bæredygtighedsundersøgelsen og -tanken er derfor helt central – også indholdsmæssigt. Arrangører bedes derfor, uanset naturen af deres arrangement, overveje, på hvilken måde deres arrangement indskriver sig i bæredygtighedsagendaen. Og her fortolkes bæredygtighed i bredeste forstand. Som sunde systemer hele vejen rundt , også kulturelt, socialt og menneskeligt.

DoV-JonathanGrevsen-KongGulerodLR10

Byudvikling: Domen placerer sig i forskellige af byens mellemrum. Hver gang den står et sted, forholder den sig aktivt til et spørgsmål på præcis på dette sted og i denne kontekst, men altid ifht. det overordnede spørgsmål om, hvordan vi skaber et vibrerende liv i byens mellemrum? Arrangører bedes derfor, uanset naturen af deres arrangement, overveje på hvilken måde deres arrangement indskriver sig ifht. spørgsmålet om byens rum.

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-20

Det sanselige: Dome of Visions har en stoflighed og en sanselighed og en særlig poesi, som på sin vis er ubeskrivelig. Eller vi kommer ud på et område, hvor vi endnu ikke har begreber til at beskrive den sensation, vi kan opleve i domens kuppelformerede rum. Ikke desto mindre er dette en stor del af bygningens attraktion og potentiale. Måske ikke mindst fordi vi lever i en tid med en gennemtrængende længsel efter nærhed, intimitet og fællesskaber. Efter at mærke os selv og blive mærket.

Nogle arrangører vil naturligvis have mere fokus på et eller flere spor end andre, alt afhængig af hvad, der resonerer med deres dagsorden.

DoV-JonathanGrevsen-Kultur-44LR

Log-bog: Uanset hvilket spor, arrangørerne opererer under, bliver de bedt om, at donere deres vision for en bæredygtig fremtid i en analog log-bog, som vi har liggende på crew-kontoret på første sal. Denne bog kommer på den måde til at udgøre, et patchwork af forskellige visioner for en bæredygtig fremtid på tværs af det, vi overordnet kalder siloer.

Dome of Visions og Theatrum Mundi: Vi har et samarbejde med det internationale byudviklingsforum Theatrum Mundi, der netop undersøger, hvordan de forskellige kunstarter på hver sin måde kan berige, udfolde og undersøge livet i det offentlige rum. De bevæger sig således netop i det krydsfeltet mellem byudvikling, rum, kunst og arkitektur, som domen også beskæftiger sig med. Theatrum Mundi-netværket er højtprofileret, ikke mindst fordi en af initiativtagerne er den velrenommerede Richard Sennette, som vi også er i dialog med omkring domens potentiale. Endvidere krystalliserer vores on-going dialog sig med den Paris-baserede engelske arkitekt, Andrew Todd. Med relationen til Theatrum Mundi tegner vi bl.a. domens internationale profil og perspektiv i samarbejde med et projekt af høj international kaliber. Desuden er Theatrum Mundi både forsknings- og praksisbaseret, og dette er et krydsfelt, domen også placerer sig i.

Vi har altså hele palletten repræsenteret! Men det, der samler, er, at alle bliver bedt om at levere en vision for en bæredygtig fremtid. Det har indtil nu givet et interessant patchwork, der samler den fælles gode vision mere, end den splitter. Og det er et vigtigt fundament og princip i domen.

DoV-JonathanGrevsen-ScenekunstskolenLR26

Den kuratoriske rammesætning er derfor med til at give en balance mellem rummets styrke og indholdets værdi. Sagt på en anden måde: Det, arrangører og kunstnere gør i rummet, skal styrke rammen, og rammen skal styrke det, arrangører og kunstnere udfører. På den måde gør vi også deres tilstedeværelse til en del af den store fortælling. Der bliver tale om konstant værdiskabende feedback-loop.

Jeg tror, en vigtig læring er betydningen af at afsætte midler til drift i forbindelse med byudviklingsprojekter. Ikke et stort produktionsbudget men et minimum til at rammesætte fortællingen og styrke profilen. Det er altså ikke nok blot at bygge bygninger, hvis man gerne vil tage ansvar – socialt og kulturelt – og på den måde være med helt fremme i forhold til de dagsordener, der bliver sat i dag.”

DoV-JonathanGrevsen-SleepLR21

Tekst: Luna Signe Hørdum Nielsen
Foto: Jonathan Kronborg Grevsen